چگونه می توانید برای کار در ترکیه اقدام کنید؟

برای کاردر ترکیه در صورتی که اقامت معتبردر ترکیه داشته باشید، شما و کارفرما باید بطور کتبی تقاضای خود را به وزارت کار و امور اجتماعی  شهر ترکیه ارائه نمایید. وزارت کار و امور اجتماعی در طی نود روز به شما پاسخ خواهد داد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018