لیست نمایشگاه های ترکیه در سال ۹۵ ، نمایشگاه های بین المللی ترکیه ۲۰۱۶

لیست نمایشگاه های ترکیه در سال ۹۵ ، نمایشگاه های بین المللی ترکیه ۲۰۱۶ لیست نمایشگاه های ترکیه در سال ۹۵ ، نمایشگاه های بین المللی ترکیه ۲۰۱۶ لیست نمایشگاه های ترکیه در سال ۹۵ ، نمایشگاه های بین المللی ترکیه ۲۰۱۶

لیست نمایشگاه های ترکیه در سال ۹۵ ، نمایشگاه های بین المللی ترکیه ۲۰۱۶

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی – استانبول
کد رویداد:  ۷۳۸۰
وضعیت: ۷ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۱ شهریور ۹۵      ۰۱ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی برچسب خاص کالاهای مصرفی – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۳۷۹
وضعیت: ۷ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۱ شهریور ۹۵      ۰۱ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی فن آوریهای آب و فاضلاب – استانبول
کد رویداد:  ۷۳۸۱
وضعیت: ۷ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۱ شهریور ۹۵      ۰۱ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی سیستم های پردازش و بسته بندی مواد غذایی – استانبول
کد رویداد:  ۷۳۸۲
وضعیت: ۷ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۱ شهریور ۹۵      ۰۱ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی تمیز کردن حرفه ای ISSA- استانبول
کد رویداد:  ۷۳۸۳
وضعیت: ۱۳ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۷ شهریور ۹۵      ۰۷ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و امداد- استانبول

 

کد رویداد:  ۷۳۸۴
وضعیت: ۲۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ مهر ۹۵      ۲۲ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ، لوازم الکتریکی و هدایا – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۳۸۵
وضعیت: ۲۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ مهر ۹۵      ۲۲ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه ایمنی و بهداشت – استانبول
کد رویداد:  ۷۳۸۶
وضعیت: ۲۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ مهر ۹۵      ۲۲ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی کفش – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۶۳
وضعیت: ۳۴ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۷ مهر ۹۵      ۲۸ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه امنیت IT – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۶۴
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه اتوماسیون ساختمان و خانه های هوشمند – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۶۵
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی محصولات ریخته گری – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۶۶
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه صنعت متالورژی حرفه ای – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۶۷
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و محصولات فناوری غیر آهنی – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۶۸
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی امنیت و RFID – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۶۹
وضعیت: ۳۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۸ مهر ۹۵      ۲۹ September 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه قطعات الکترونیکی و برق قوی – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۰
وضعیت: ۴۲ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۵ مهر ۹۵      ۰۶ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه برق، انتقال قدرت و توزیع قدرت برق – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۱
وضعیت: ۴۲ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۵ مهر ۹۵      ۰۶ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی ماشین های ابزار پردازش فلز اوراسیا – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۲
وضعیت: ۴۷ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۰ مهر ۹۵      ۱۱ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی امتیاز، برند و نمایندگی – استانبول

 

کد رویداد:  ۷۴۷۳
وضعیت: ۴۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۲ مهر ۹۵      ۱۳ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۴
وضعیت: ۴۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۲ مهر ۹۵      ۱۳ October 2016
مکان: استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و دیجیتالی اوراسیا – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۵
وضعیت: ۴۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۲ مهر ۹۵      ۱۳ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول – ترکیه
کد رویداد:  ۹۲۷۳
وضعیت: ۴۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۲ مهر ۹۵      ۱۳ October 2016
مکان: استانبول

نمایشگاه بین المللی پارچه و نخ (پاییزه) ۲۰۱۶ – استانبول
کد رویداد:  ۸۹۵۲
وضعیت: ۵۵ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۲۸ مهر ۹۵      ۱۹ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی مبلمان ؛ تولید و پردازش چوب – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۶
وضعیت: ۵۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ آبان ۹۵      ۲۲ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش چوب ، ابزار دستی، ابزار برش – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۷
وضعیت: ۵۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ آبان ۹۵      ۲۲ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه بازی و اسباب بازی اوراسیا – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۸
وضعیت: ۵۸ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۰۱ آبان ۹۵      ۲۲ October 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه فن آوری بسته بندی اوراسیا – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۷۹
وضعیت: ۶۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۲ آبان ۹۵      ۰۲ November 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه صنعت حوله و منسوجات خانگی – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۸۰
وضعیت: ۶۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۲ آبان ۹۵      ۰۲ November 2016
مکان: استانبول

 


 

نمایشگاه فن آوری و ایمنی مواد غذایی – استانبول
کد رویداد:  ۷۴۸۱
وضعیت: ۶۹ روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ۱۲ آبان ۹۵      ۰۲ November 2016
مکان: استانبول

 


نمایشگاه صنایع شیمیایی ،مواد شیمیایی، تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری شیمی – استانبول

کد رویداد:  ۷۴۸۲
وضعیت: ۷۷ روز تا برگزاری

 

تاریخ برگزاری: ۲۰ آبان ۹۵      ۱۰ November 2016
مکان: استانبول

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

© 2018 تمامی حقوق وبسایت متعلق به ترکیه پرتال می باشد