طرز تهیه و آموزش کباب و استیک در استانبول برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری : ١٧ آپریل  _ 

Designed and implemented by: TAK™ Design © 2018